چرخ کامیونت فوتون

شرکت تولید کاسه چرخ کامیونت فوتون

نصب واسه چرخ بر روی چرخ های خودرو کمک می کند تا به صورت روان حرکت کرده و به شکلی ایمن توقف نماید. این امر نشان می دهد که کاسه چرخ کامیونت فوتون بر روی سیستم ترم

بیشتر بخوانید